Disclaimer van de website www.weneedtotalk.be

1 Gebruik van de website 

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna de Disclaimer) zijn van toepassing bij het bezoek van de website www.weneedtotalk.be, hierna ‘de Website’ genoemd. Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door G1000 vzw, met maatschappelijke zetel Jozef II-straat 20 te 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0765.671.973 (hierna G1000). 

Raadpleging of gebruik van de website impliceert automatisch volledige aanvaarding van de Disclaimer. De toegang tot de informatie op de informatiepagina's is gratis, maar impliceert kennisname en aanvaarding van de Disclaimer.  

Wanneer een bezoeker (hierna "u" genoemd) de website blijft raadplegen, betekent dit dat hij of zij de inhoud van de Disclaimer formeel heeft aanvaard. 

De toegang tot de Website is gratis. U dient zich te registreren op de Website, bepaalde gegevens te verstrekken en eventueel een toegangscode of wachtwoord aan te maken om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten die door de Website worden aangeboden. Indien u de voorwaarden van deze diensten of het privacybeleid met betrekking tot deze diensten niet aanvaardt, kunt u geen gebruik maken van de aangeboden diensten.  

Door de Site te gebruiken, aanvaardt u de Disclaimer volledig en onvoorwaardelijk en verbindt u zich ertoe alle clausules ervan na te leven. Indien u de Disclaimer geheel of gedeeltelijk niet aanvaardt, wordt u aangeraden de Site niet te bezoeken of te gebruiken. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle pagina's van de Website. Daarnaast worden op de website andere voorwaarden of online contracten verstrekt om bepaalde situaties of door de website aangeboden diensten te regelen. Deze voorwaarden zullen u worden voorgesteld en u zult ze formeel moeten aanvaarden voordat u van deze diensten of bijzondere situaties gebruik kunt maken. 

G1000 behoudt zich het recht voor de Disclaimer te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, met name op grond van wijzigingen in de wetgeving of de rechtspraak. Wij raden u daarom aan de Disclaimer regelmatig te raadplegen om de meest recente versie te kennen. In de mate van het mogelijke zal in geval van substantiële wijzigingen van de Disclaimer informatie hierover op de Website worden verstrekt. 

In principe is de Website te allen tijde toegankelijk, behalve in geval van geplande of ongeplande onderbrekingen voor onderhoudsdoeleinden of in geval van overmacht. G1000 kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website.  

2 Informatie aangeboden door de website 

G1000 onderhoudt en past de Website voortdurend aan om bezoekers de meest actuele informatie over haar producten, diensten en activiteiten te verschaffen. Het doel van de Website is de bezoekers zo goed mogelijk te informeren. Mocht er onjuiste informatie worden gepubliceerd, zal G1000 alles in het werk stellen om dit te corrigeren zodra de fout wordt ontdekt. G1000 kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de Website. 

De op de Website gepubliceerde informatie is van algemene aard en is niet ontworpen om aan elke individuele behoefte te voldoen. Ze is niet noodzakelijkerwijs volledig of actueel, en vormt geen geïndividualiseerd professioneel advies of aanbevelingen. G1000 staat niet in voor de juistheid of wettigheid van de op de Website gepubliceerde of aangeboden informatie (inclusief reclameboodschappen die onder verantwoordelijkheid van de adverteerder worden gepubliceerd). De inhoud van de Website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. 

3 Aansprakelijkheid van G1000 

G1000 garandeert niet dat alle functies van de Website te allen tijde beschikbaar zijn zonder fouten of onderbrekingen, dat fouten onmiddellijk gecorrigeerd worden, of dat de Website vrij is van virussen of andere schadelijke elementen. G1000 is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) geleden in verband met het gebruik van de website of de onmogelijkheid om de website te gebruiken. G1000 draagt geen verantwoordelijkheid voor ongepast of frauduleus gebruik van de informatie op de website. 

4 Hyperlinks naar andere websites 

De Website kan directe en indirecte hyperlinks bevatten naar andere institutionele en individuele websites die ofwel gerelateerd zijn aan G1000 ofwel volledig onafhankelijk zijn van G1000. G1000 is niet verantwoordelijk voor enige inhoud of privacybeleid dat deel uitmaakt van een website waarnaar een link is opgenomen op de Website. Het plaatsen van hyperlinks naar een of meer andere websites, met inbegrip van links binnen deze websites, houdt geen enkele associatie, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in van welke aard dan ook met de instellingen die deze sites aanbieden. 

Van zodra G1000 kennisneemt van eventuele illegale of ongepaste inhoud op een website waarnaar de Website linkt, wordt de hyperlink verwijderd, zonder dat dit enige aansprakelijkheid voor G1000 inhoudt voor de periode waarin de hyperlink op de Website beschikbaar was. 

G1000 kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in website-adressen of domeinnamen op de Website. 

5 Intellectueel eigendom  

De teksten, foto's, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen op de Website zijn beschermd door auteursrecht. De naam G1000, logo's, tekeningen, slogans en databases zijn beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, gebruik of wijziging van het geheel of een deel van de Website, in gelijk welke vorm en met gelijk welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van G1000. Gebruikers van de Website stemmen er uitdrukkelijk mee in de auteursrechten van G1000 en derden volledig te respecteren. G1000 behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij passend acht om inbreuk op haar auteursrechten te voorkomen of te beëindigen, zonder aansprakelijkheid voor dergelijke maatregelen. 

G1000 geeft de bezoeker uitsluitend toestemming om de gegevens op de Website te kopiëren, af te drukken en te gebruiken ter informatie van de bezoeker en niet voor enige verveelvoudiging, distributie of commercialisering. 

6 Privacy 

Het privacybeleid van G1000 voor gewone bezoekers van de website is beschikbaar op de homepage van de website en aanvaarding van dit beleid is vereist om toegang te krijgen tot de diensten van G1000. 

7 Verantwoordelijkheid van de bezoeker  

Door de informatie op de Website te raadplegen, ziet u af van elke claim of verhaal tegen G1000 voor het gebruik van de gegevens of informatie die u op de Website ter beschikking worden gesteld. G1000 is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, zowel gevolgschade als incidentele schade. Evenzo aanvaardt u door toegang tot de informatie op de Website alle risico's verbonden aan het gebruik ervan en ziet u af van elke vordering tegen G1000, inclusief het risico van schade aan uw computer, software of gegevens veroorzaakt door een virus dat door de website of door uw toegang tot de website wordt overgebracht of geactiveerd. 

8 Veiligheid van de website 

Om de veiligheid van de Website te verzekeren zal G1000 alle nodige maatregelen nemen, zoals beveiligingsaudits, encryptietechnieken, beveiligde omgevingen en alle redelijke maatregelen en procedures volgens de huidige stand van de techniek. Bepaalde zones van de Website kunnen beperkt zijn en gekoppeld aan toegangsregelingen. In het geval van een aanval op de website, computercriminaliteit of elke andere ongeoorloofde poging om toegang te krijgen tot de Website of een deel ervan, zal G1000 alle wettelijke middelen die haar ter beschikking staan gebruiken om de integriteit van de website te bewaren in samenwerking met de bevoegde rechtshandhavingsinstanties. 

9 Ongeldigheid van een clausule  

De nietigheid, onwettigheid of niet-toepasselijkheid van een of meerdere clausules van de Disclaimer leidt niet tot nietigheid of niet-toepasselijkheid van de overige clausules. De geheel of gedeeltelijk onwettige, nietige of niet toepasbare bepaling zal als nietig worden beschouwd, waarbij alle andere bepalingen van toepassing blijven. De nietig verklaarde modaliteit wordt dan vervangen door een andere modaliteit met hetzelfde effect. 

10 Toepasselijk recht 

Uw bezoek aan de Website houdt in dat u instemt met deze Disclaimer en vormt derhalve een online-overeenkomst. U stemt er ook mee in dat elk geschil of elke actie met betrekking tot de Website of de gegevens die erin verschijnen, onder het Belgisch recht vallen. Door de Website te bezoeken, erkent u de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel en België, en stemt u ermee in om alleen voor deze rechtbanken rechtsvorderingen in het Nederlands in te stellen.