Privacybeleid

De site www.weneedtotalk.be werd gecreëerd en wordt beheerd door G1000 vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Jozef II-straat 20, en met ondernemingsnummer 0765.671.973 (hierna G1000). Onze DPO is Professor Jacques Folon die u kunt bereiken op info@g1000.org. 

G1000 verbindt zich ertoe de privacy van personen die in het kader van haar activiteiten en in het bijzonder in het kader van het bezoek en het gebruik van de Site worden aangetroffen, te respecteren. 

Dit Privacybeleid (hierna het Beleid) beschrijft hoe wij omgaan met de Persoonsgegevens die wij verzamelen via formulieren, websiteregistratie, telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie met u. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. 

 Door dit Beleid te aanvaarden, de diensten van G1000 te gebruiken, u in te schrijven voor een G1000 evenement of op een andere manier uw Persoonsgegevens aan G1000 te verstrekken, erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden van het Beleid en met de verwerking en overdracht van Persoonsgegevens die in overeenstemming met het Beleid zullen worden doorgevoerd. 

De Persoonsgegevens die wij in de context van onze relaties verzamelen zijn over het algemeen:

 • Achternaam 
 • Voornaam 
 • E-mail (alleen als u via e-mail gecontacteerd wilt worden) 
 • Postcode (alleen als u wilt deelnemen aan onze statistische enquête)  

Voor sommige gegevensverwerkingen geldt een specifiek privacybeleid. 

Wij gebruiken deze Persoonlijke Informatie voor de volgende doeleinden: 

 1. Om te reageren op uw verzoeken en met u en anderen te communiceren in het kader van onze activiteiten. 
 2. Om u informatie te sturen over evenementen (zoals een nieuwsbrief waarvoor u zich systematisch kunt uitschrijven) 
 3. Om u ondersteuning en hulp te bieden bij onze diensten. 
 4. Om u belangrijke informatie te sturen over wijzigingen van onze producten en diensten, onze algemene voorwaarden en andere administratieve, technische of commerciële informatie. 
 5. Om beslissingen te nemen over het verlenen van diensten aan u. 
 6. Om marktonderzoeken en analyses uit te voeren, waaronder tevredenheidsenquêtes. 
 7. Om u in staat te stellen actief deel te nemen aan onze activiteiten, waaronder forums, discussies, seminars, vergaderingen en andere evenementen en om deze activiteiten te beheren. 
 8. Om klachten te behandelen. 
 9. Om toegangsverzoeken en rechtzettingen te beheren, enz. 
 10. Om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en regelgevende vereisten (ook buiten uw land van verblijf), zoals die met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, voldoen aan wettelijke procedures en reageren op verzoeken van overheidsinstanties (ook buiten uw land van verblijf). 

De juridische grondslagen voor de verwerking zijn de volgende:  

 • de toestemming van de betrokkene, die het recht heeft zijn toestemming te allen tijde in te trekken (onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die vóór de intrekking is gegeven) - (doeleinden 1 tot en met 8) 
 • Een wettelijke verplichting (doeleinden 9 en 10)  

Als wij aanvullende gegevens verzamelen of Persoonsgegevens verwerken voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden, zullen wij u informatie verstrekken over het nieuwe doel en alle andere noodzakelijke informatie voordat wij met de nieuwe verwerking beginnen. Voor sommige van onze activiteiten gelden bijkomende voorwaarden die aanvullende informatie kunnen bevatten over hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken. Daarom raden wij u aan ze aandachtig te lezen. 

Wij maken geen gebruik van besluitvormingstechnieken op basis van geautomatiseerde verwerking die rechtsgevolgen kunnen hebben voor de betrokkene of voor hem of haar ernstige gevolgen kunnen teweegbrengen. 

G1000 kan Persoonsgegevens ter beschikking stellen aan de volgende personen en instanties:  

 • Externe serviceproviders zoals deskundigen, leveranciers van ICT-systemen, leveranciers van ondersteuningsdiensten, hosting, printdiensten en andere vergelijkbare externe verkopers en dienstverleners in onderaanneming die ons helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten. 
 • Overheidsinstanties en derden die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure of een wettelijke verplichting hebben. 
 • Andere derde partijen met wie wij Persoonsgegevens kunnen delen in verband met een feitelijke of voorgestelde reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, portefeuilleoverdracht of andere transactie met betrekking tot ons bedrijf of een deel daarvan. 

G1000 geeft geen gegevens door buiten de Europese Unie. 

G1000 neemt passende technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde privacy- en gegevensbeschermingswetgeving. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de veiligheid van uw Persoonsgegevens die u bij ons hebt, in gevaar is), stellen wij het op prijs dat u dit onmiddellijk meldt. 

Wanneer G1000 Persoonsgegevens verstrekt aan een dienstverlener, zal de dienstverlener zorgvuldig worden geselecteerd en zullen we passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonsgegevens te waarborgen.  

G1000 neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerkte Persoonsgegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik, en zo nauwkeurig en volledig als nodig is om de in dit Beleid omschreven doeleinden uit te voeren.   

De gegevens van de betrokkenen worden bewaard gedurende 5 jaar na ons laatste contact of op grond van wettelijke verplichtingen of specifiek privacybeleid. 

Indien u Persoonsgegevens aan G1000 verstrekt met betrekking tot andere personen, stemt u ermee in om: (a) de persoon in kwestie te informeren over de inhoud van deze Privacy Policy, en (b) de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en overdragen (inclusief grensoverschrijdende overdracht) van Persoonsgegevens met betrekking tot de persoon in overeenstemming met de voorwaarden van deze Policy.  

U hebt op bepaalde gronden het recht op toegang tot, rectificatie van, bezwaar tegen het gebruik van, of verzoek om verwijdering, beperking of overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. Neem contact met ons op via info@G1000.org of per post met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart als bewijs van uw identiteit, met eventuele verzoeken of als u vragen of twijfels hebt over de manier waarop wij met uw Persoonsgegevens omgaan. Gelieve op te merken dat bepaalde Persoonsgegevens kunnen worden vrijgesteld van het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, verzet of overdraagbaarheid krachtens de GDPR of de Belgische Privacywetgeving.  

Wij herzien de regels in dit beleid regelmatig en behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met veranderingen in ons bedrijf en wettelijke vereisten. Wij zullen u van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen.  

Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken en u denkt dat contact met ons opnemen het probleem niet zal oplossen, bieden de toepasselijke Privacywetten u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger